Algemene Voorwaarden

MODEL VAN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C

 

Ondernemingsgegevens

 

NV ON SERTS EUROPE

Diana’s Fashion

Halveweg 70 bus 2, 3520 Zonhoven, België

info@dianasfashion.be

013311957

BE 0449 400 208

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van NV ON SERTS EUROPE, een NV met maatschappelijke zetel te Halveweg 70 bus 2 te 3520 Zonhoven, BTW BE 0449 400 208, (hierna 'Diana’s Fashion') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Diana’s fashion moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Diana’s Fashion aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Diana’s Fashion niet. Diana’s Fashion is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Diana’s Fashion is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Diana’s Fashion. Diana’s Fashion kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

 

• Eerst kies u een product wat u graag wilt aankopen

• Selecteer de maat die u nodig heeft en klik op “leg in winkelmandje”

• Dit kan u doen bij alle producten die u wilt aankopen

• Vervolgens klikt u op het winkelmandje en checkt u als uw bestelling compleet is

• U kies indien u uw bestelling wilt afhalen in de winkel of deze verzonden mag worden en klikt vervolgens op afrekenen

• Vul uw gegevens in en klik op verder

• Kies welke verzendmogelijkheid u graag wenst en controleer uw gegevens

• Ga akkoord met de algemene voorwaarden en klik op bestel & betaal

• Vervolgens betaal u uw pakje met de gewenste betaalwijzen

 

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

• via kredietkaart

• via bankkaart

• via overschrijving op rekeningnummer BE48 7360 1120 9527

• Mobile App

 

 

Diana’s Fashion is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Van zodra uw betaling bij ons goed ontvangen is (normaal is dit onmiddellijk enkel bij overschrijving kan dit enkele dagen duren), maken wij jou pakje klaar voor verzending. Bpost doet hun best om binnen de 24u te leveren maar uit ervaring merken we dat dit niet altijd haalbaar is. Daarom vragen we jullie om (indien je voor 13u besteld) 48u te wachten, besteld u echter na 13u dan kan het 72u duren (weekends niet meegeteld) Alle pakjes die in het weekend worden verzonden komen (indien er geen feestdagen zijn) op dinsdag geleverd. Verzendingskosten voor een bestelling boven de 75€ is gratis anders betaal je 5€ verzendingskosten. Verzendingskosten voor andere landen vind u terug tijdens de afreken module.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in

 

De levering gebeurt door Bpost.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Diana’s Fashion.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de […] was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Diana’s Fashion.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Diana’s Fashion te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Diana’s Fashion.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst;

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant NV ON SERTS EUROPE, Halveweg 70 bus 2 te 3520 Zonhoven, 013 31 19 57, info@dianasfashion.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan NV On serts Europe heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Nv On Serts Europe , Halveweg 70 bus 2 te Zonhoven 3520 of aan Diana’s Fashion, Mannenberg 165 te 3270 Scherpenheuvel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen, 5 EUR komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Diana’s Fashion zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Diana’s Fashion alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, EXCLUSIEF de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Diana’s Fashion op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Diana’s Fashion wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Diana’s Fashion geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Diana’s Fashion betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

• de levering of verstrekking van goederen die gesoldeerd/afgeprijst zijn;

• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, bvb bij Orders bij een leverancier die normaal niet in ons assortiment zit;

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Diana’s Fashion klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Diana’s Fashion.

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Diana’s Fashion zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

 

De klantendienst van Diana’s Fashion is bereikbaar op het telefoonnummer +32 13 31 19 57, via e-mail op info@dianasfashion.be of per post op het volgende adres Mannenberg 165 bus 3 te 3270 Scherpenheuvel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Diana’s Fashion beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Onverminderd het voorgaande behoudt Diana’s Fashion zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

Zie Privacy Verklaring

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

Het nalaten op gelijk welk moment door Diana’s Fashion om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Diana’s Fashion. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Diana’s Fashion heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).